Author Archives: finetop

Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu

Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu Kvalita našich služieb je pre nás absolútnou prioritou, no pre vyšší komfort klientov má spoločnosť Top privacy s.r.o. na základe platnej poistnej zmluvy uzatvorené poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu a to do výšky poistného krytia až 500.000,- EUR vďaka čomu ponúkame klientom vyššiu istotu a stabilitu a súčasne sa zaväzujeme k profesionálnym výkonom našich […]

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal VAROVANIE

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal VAROVANIE pred používaním softwaru i hardwaru spoločnosti Huawei Technologies Co., Ltd., a ZTE Corporation. Používanie týchto prostriedkov predstavuje bezpečnostnú hrozbu. „Varovanie podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti znamená, že správcovia  systémov, ktoré spadajú do kritickej informačnej infraštruktúry významných informačných systémov alebo prevádzkovateľov základných služieb, sa popísanými hrozbami musia zaoberať […]

Zmeny v oblasti ochrany osobných údajov od mája 2018

Od 25. mája 2018 sa začne vo všetkých členských štátoch Európskej únie, vrátane Slovenskej republiky uplatňovať nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov,

Na koho sa GDPR vzťahuje?

Ochrana osobných údajov podľa GDPR sa po novom nebude vzťahovať už len na fyzické a právnické osoby s bydliskom, resp. sídlom v členskom štáte, resp. na subjekty,

Nové práva dotknutých osôb

Medzi základné práva dotknutých osôb patrí právo na informácie, právo na opravu, právo na zabudnutie (vymazanie), právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať voči spracúvaniu na základe verejného záujmu, právo namietať voči automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, úplne novým právom je právo na prístup k osobným údajom a právo na prenosnosť.