Author Archives: top_admin

Kybernetický útok na automobilovú spoločnosť Honda

Neustále zrýchľujúci sa proces digitalizácie so sebou prináša aj potenciálne hrozby. Kybernetické útoky sa po celom svete odohrávajú čoraz častejšie. Japonská automobilka Honda pozastavila 9. júna výrobu svojich automobilov a motocyklov, pretože sa stala terčom kybernetického útoku. Zástupcovia japonskej značky uviedli, že v dôsledku napadnutia systému kyberzločincami spoločnosť nemala prístup k vlastným počítačovým serverom, a […]

Zodpovedná osoba

Kto je zodpovedná osoba? Zodpovednou osobou je oprávnená osoba, ktorá zabezpečuje dohľad nad ochranou osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Zodpovedná osoba sa určí na základe jej odborných kvalít, a to najmä na základe jej odborných znalostí práva a postupov v oblasti ochrany údajov a na základe spôsobilosti plniť úlohy uvedené v článku 39 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU […]

Transparentnosť spracovania osobných údajov

Podľa čl. 12 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) — Každé spracúvanie osobných údajov by malo byť zákonné a spravodlivé. Pre fyzické osoby by malo byť transparentné. Prevádzkovateľ by mal […]

OSOBNÝ SPIS ZAMESTNANCA

Osobný spis zamestnanca začleňujeme medzi základnú personálnu dokumentáciu. Tento spis zamestnanca však nemá zákonom predpísanú formu a nedozvieme sa tak ani to, čo by malo byť jeho obsahom.  Z článku 11 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce však vyplýva že „zamestnávateľ môže o zamestnancovi zhromažďovať len tie osobné údaje, ktoré súvisia s kvalifikáciou a profesionálnymi skúsenosťami […]

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ

Dôležitým faktorom pri nastavovaní vnútro-firemných aj vonkajších procesov je znalosť toho, aké povinnosti a zodpovednosti má konkrétny subjekt v určitej situácii tak, aby bol zabezpečený súlad s európskym nariadením GDPR. Toto nariadenie vám pomôže zorientovať sa v tom, v akej pozícii subjekt vystupuje a aké sú jeho práva a povinnosti týkajúce sa zberu, uchovávania a spracúvania […]

Poslanci OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Poslanec (zastarano ablegát) je človek, ktorý zastupuje občanov v zastupiteľských demokraciách pri rozhodovaní v zastupiteľských zboroch. Zastupiteľské zbory môžu byť vytvorené na rôznych úrovniach. Na Slovensku poznáme štyri úrovne zastupiteľských zborov: Európsky parlament – na úrovni Európskej únie, Národná rada Slovenskej republiky – na celoštátnej úrovni, Zastupiteľstvá samosprávnych krajov – na úrovni samosprávneho kraja, Obecné, […]

BIOMETRIA na dochádzku

Biometrické údaje sú osobné údaje každej fyzickej osoby, na základe ktorých je možné osobu jednoznačne a nezameniteľne identifikovať (napr. odtlačok prsta, biometria tváre). Na základe Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa biometrické údaje zaraďujú do osobitnej kategórie osobných údajov, ide teda o citlivé osobné údaje.  Na základe […]

Kybernetická bezpečnosť

Či už si to uvedomujeme alebo nie, komunikačné technológie zasahujú do mnohých stránok ľudskej existencie. Tie rozšírili schopnosť vzájomného pôsobenia medzi subjektami z rozdielnych oblastí našej spoločnosti. Neustále sa zvyšujúci počet používateľov v rámci internetového priestoru však spôsobuje aj narastajúcu závislosť na komunikačných technológiách ako verejného, tak aj súkromného sektora.  Náš život sa ocitá v rukách online sféry, […]

Ako postupovať pri spracovaní osobných údajov počas štátom vyhláseného núdzového stavu

V súvislosti so šírením korona vírusu (COVID-19) sa v mnohých spoločnostiach zmenila situácia pri spracovaní osobných údajov. Mnohí zamestnávatelia prijímajú opatrenia, aby zamedzili šíreniu korona vírusu.  Je dôležité si ale uvedomiť, že pri zavádzaní takýchto opatrení je nesmierne dôležité, aby spracovanie osobných údajov bolo v súlade s právnou legislatívou a aby boli rovnako prijaté aj bezpečnostné opatrenia, ktoré budú spracované […]

Ponuka práce ŠTUDENTA NA VÝPOMOC /platená stáž/ v spoločnosti poskytujúcej služby v oblasti ochrany a bezpečnosti osobných údajov

Ponuka práce ŠTUDENTA NA VÝPOMOC /platená stáž/ v spoločnosti poskytujúcej služby v oblasti ochrany  a bezpečnosti osobných údajov Naše služby poskytujeme obchodným spoločnostiam podnikajúcim v rôznych oblastiach ako sú výrobné a obchodné firmy, e-shopy, zdravotnícke zariadenia, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, IT spoločnosti, odborní poradcovia a pod., ako aj pre verejnoprávne subjekty ako obce, mestá a subjekty s účasťou štátu […]