Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu

Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu

Kvalita našich služieb je pre nás absolútnou prioritou, no pre vyšší komfort klientov má spoločnosť Top privacy s.r.o. na základe platnej poistnej zmluvy uzatvorené poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu a to do výšky poistného krytia až 500.000,- EUR vďaka čomu ponúkame klientom vyššiu istotu a stabilitu a súčasne sa zaväzujeme k profesionálnym výkonom našich služieb v oblasti ochrany osobných údajov. Prijímame tak zodpovednosť za prípadné porušenia, zistené kontrolnou činnosťou Úradu pre ochranu osobných údajov SR, resp. inou autoritou, ktorá je v zmysle príslušných právnych predpisov oprávnená vykonať kontrolu, a uzatvorené poistenie zodpovednosti kryje aj prípadné uložené sankcie, ak boli tieto spôsobené naším zavinením.

V uvedených časoch sme Vám vždy plne k dispozícii v rámci otvorených konzultácií, ktoré budú spoločné pre všetkých objednaných klientov.

V prípade potreby je možné vopred sa dohodnúť na individuálnych konzultáciách a to rovnako v každý štvrtok v čase medzi 10.00 – 12.00 hod., v rámci ktorých sa budeme venovať individuálne len objednaným klientom.

Klientom, ktorí využívajú služby zodpovednej osoby, bude poradenstvo počas konzultačných hodín poskytnuté BEZPLATNE v rámci mesačného paušálu.

Klientom, ktorí využili služby jednorazového vypracovania bezpečnostnej dokumentácie, poskytneme poradenstvo počas konzultačných hodín v rozsahu získania všeobecných informácií ohľadom problematiky spracúvania a ochrany osobných údajov, vypracovanej bezpečnostnej dokumentácie a jej zavedenia do praxe BEZPLATNE avšak v prípade potreby podrobného poradenstva, či potreby analýzy a riešenia konkrétnych prípadov a situácii bude poradenstvo spoplatnené podľa vopred dohodnutých cien v závislosti od rozsahu a náročnosti otázok.

Pod uvedené konzultácie nespadá právne poradenstvo, ktoré je možné na základe predchádzajúcej požiadavky zabezpečiť.

Na konzultácie môžete poslať ktorúkoľvek osobu z Vašej spoločnosti. Podmienkou zúčastnenia sa konzultačných hodín je prihlásenie Vašej spoločnosti s uvedením počtu zúčastnených osôb prostredníctvom e-mailu: info@topprivacy.sk alebo telefonického kontaktu: +421 918 230 434.
Pre efektívnejšie vybavenie Vašich otázok alebo podnetov nás prosím vopred informujte o Vašich otázkach či aspoň predmete plánovanej konzultácie.