Rozšírenie obsahového vymedzenia pojmu osobný údaj v kontexte technologického postupu a digitalizácie

Naďalej platí, že osobným údajom sa rozumie len údaj o fyzickej osobe. Nariadenie sa teda nevzťahuje na údaje o právnických osobách, vrátane názvu, formy a kontaktných údajov právnickej osoby.

S ohľadom na technický a technologický pokrok bolo nevyhnutné rozšíriť i okruh informácií o fyzických osobách, ktoré môžu umožniť jej identifikáciu. Osobným údajom, ktorého definícia je obsiahnutá v článku 4 ods. 1 GDPR sa v porovnaní so súčasným obsahovým vymedzením rozumejú už aj údaje technického charakteru, a to lokalizačné údaje, online identifikátory – napr. IP adresa, súbory cookies. Aj v tomto prípade však musí byť splnená podmienka, že tieto údaje  musia mať pre prevádzkovateľa určitý význam  a súčasne musia umožňovať identifikáciu určitej fyzickej osoby. To znamená, že ak sa napríklad IP adresa dá použiť na určenie lokalizácie určitej fyzickej osoby, jedná sa o jej osobný údaj, ktorého spracúvanie podlieha Nariadeniu. GDPR bližšie upravuje postupy spracúvania osobných údajov a to aj práve vo vzťahu k týmto novým kategóriám osobných údajov. Napríklad aj sledovanie správania fyzických osôb na internete využitím technológií, ktoré vytvárajú profily týchto osôb za účelom prijatia rozhodnutia týkajúceho sa týchto osôb alebo analýzy či predvídania ich osobných preferencií, správania a postojov sa po novom bude považovať za spracovateľskú operáciu osobných údajov, ktorú GDPR definuje ako profilovanie.

GDPR sa nevzťahuje na osobné údaje zosnulých osôb, čo je zmena v porovnaní s aktuálnym slovenským zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z.