GDPR dokumentácia

Komplexné zapracovanie podmienok GDPR do života vašej organizácie, ktoré pozostáva zo:

– základnej analýzy aktuálnych procesov  u prevádzkovateľa spracúvajúceho osobné údaje – jedná sa o prvý a dôležitý krok k tomu, aby sme mohli zmapovať pripravenosť vašej organizácie na novú reguláciu a následne spracovať odporúčania pre zmenu súčasných nastavení, či prijatie nových opatrení. Základná analýza pozostáva jednak z právnej analýzy (posúdenie právnych titulov spracúvania, zmluvnej dokumentácie, rozsah, účelnosť atď.) ako i z technickej (zabezpečenie, prístupnosť, správa osobných údajov atď.) a organizačnej analýzy (oprávnenia, manažment, DPO atď.);

– návrhov zmien súčasných postupov a organizačných opatrení a zavedenie nových nevyhnutných procesov– na základe vykonanej analýzy Vám pripravíme plán odporúčaní a návrhov pre zosúladenie súčasného stavu spracúvania osobných údajov vo vašej organizácii s GDPR;

– implementácie navrhovaných opatrení – predstavuje jednak zapracovanie nových požiadaviek podľa GDPR, odstránenie alebo zmena procesov, ktoré sú z hľadiska novej legislatívnej úpravy nesprávne a nesúladné, zapracovanie bezpečnostných opatrení do reálneho života prevádzkovateľa, spracovanie interných predpisov, splnenie konkrétnych povinností vyplývajúcich z GDPR;

– zaškolenia–záverečným krokom procesu zosúladenia s GDPR je zaškolenie dotknutých personálnych štruktúr vašej organizácie do praktickej realizácie nových povinností.