Priemyselná bezpečnosť a utajované skutočnosti

Príprava a získanie oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami a príprava na získanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti (bezpečnostná previerka Národného bezpečnostného úradu SR) pre podnikateľské subjekty v súlade so zákonom č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších právnych predpisov

Komplexná služba, ktorá sa poskytuje pre podnikateľov, ktorí v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších zákonov a vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 301/2013 Z. z., potrebujú získať potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti na príslušný stupeň utajenia, ak predpokladajú:

– poskytovať služby orgánom štátne správy, v rámci ktorej im bude potrebné postupovať utajované skutočnosti alebo;

– obchodovať s vojenským materiálom alebo;

– vykonávať letecké snímkovanie.

 Analýza, odporúčania a  spracovanie základných dokumentov potrebných na previerku:

– analýza prostredia v ktorom sa predpokladá spracúvanie utajovaných skutočností;

– odporučenie stupňa utajenia, chráneného priestoru, spôsobu spracovania utajovaných skutočností na technickom prostriedku, spôsobu zabezpečenia administratívnej resp. personálnej bezpečnosti na základe analýzy utajovaných skutočností príslušných štátnych orgánov a predpokladaných obchodných záujmov klienta;

– spracovanie bezpečnostného projektu podnikateľa podľa vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 301/2013 Z. z.;

– spracovanie žiadosti o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa;

– spracovanie resp. poskytovanie súčinnosti pri spracovaní príslušných žiadostí a prehlásení ktoré sú požadované na vykonanie previerky;

– spracovanie smernice personálnej bezpečnosti podľa vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 134/2016 Z. z..

 Spracovanie špeciálnych dokumentov

– spracovanie príslušnej dokumentácie a smernice administratívnej bezpečnosti v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. a vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. znení vyhlášky č. 232/2013 Z. z.  o administratívnej bezpečnosti;

– zabezpečenie dokumentácie (Bezpečnostný projekt na technický prostriedok, smernice, príslušné formuláre) potrebnej na certifikáciu technického prostriedku určeného na spracovávanie utajovaných skutočností v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. a vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti technických prostriedkov;

– nastavenie a príprava technického prostriedku na certifikáciu (bezpečnostné nastavenia);

– návrh a optimalizácia chráneného priestoru podľa vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v znení vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 315/2006 Z. z. Spracovanie dokumentácie fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti. Spracovanie knihy kontrol, knihy návštev, návrh realizácie chráneného priestoru podľa vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v znení vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 315/2006 Z. z.;

– príslušné poradenstvo.

Komplexná bezpečnosť podnikov a organizácii

Analýza prostredia, analýza rizík, identifikácia aktív, posúdenie aktuálneho stavu bezpečnosti vo vzťahu k možným rizikám (posúdenie zhody medzi skutkovým stavom a požadovanými štandardnými bezpečnostnými opatreniami, identifikácia nepokrytých rizík, návrh opatrení).

– spracovanie bezpečnostnej stratégie;

– ochrana citlivých – dôverných (obchodných) informácií;

– ochrana osobných údajov;

– fyzická bezpečnosť a objektová bezpečnosť;

– informačná bezpečnosť (analýza existujúceho stavu, identifikácia rizík, návrh riešení informačnej bezpečnosti pri ochrane citlivých informácií podľa potrieb zákazníka resp. jeho požiadaviek (napr. šifrová ochrana informácií, riadený prístup, audit (monitorovanie) činnosti informačných systémov);

– riešenie bezpečnostných incidentov;

– krízové a havarijné plánovanie.