Zodpovedná osoba GDPR

Služby zodpovednej osoby podľa článku 37 GDPR (DPO – Data Protection Officer)

– prostredníctvom nášho vlastného tímu vám zabezpečíme osobu plne odborne spôsobilú podľa podmienok GDPR. GDPR za splnenia vymedzených podmienok zakotvil ustanovenie zodpovednej osoby prevádzkovateľom ako povinné. Avšak aj prevádzkovatelia, ktorí tieto podmienky nespĺňajú majú možnosť rozhodnúť sa, že zodpovednú osobu ustanovia.

Jedná sa o inštitút, ktorý prevádzkovateľom umožní udržiavať stály prehľad o správnosti postupov v oblasti nakladania s osobnými údajmi vo svojej organizácii. Táto služba zahŕňa výkon všetkých legislatívnych povinností, ktoré zodpovednej osobe ukladá priamo GDPR a zákon. Zjednodušene sa dá hovoriť o akomsi pravidelnom monitoringu správnosti spracúvania osobných údajov.